OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „RODO”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest NAEBA MTN SP. Z O. O., z
siedzibą w 44-203 RYBNIK, UL. PROSTA 135B/1, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001073599, NIP:
9542863989, REGON: 527132512. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: NAEBA MTN SP. Z O. O., 44-203 RYBNIK, UL. PROSTA 135B/1, (z dopiskiem „RODO”),
 • przez e-mail: KONTAKT@SPORTSTUDIO.PL,
 • telefonicznie: 669933366,

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych
osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa
  prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
 2. wykonania ciążących na NAEBA MTN SP. Z O. O., z
  siedzibą w 44-203 RYBNIK, UL. PROSTA 135B/1, obowiązków prawnych, np. wystawiania i
  przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6
  ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 3. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 4. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na
  wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej
celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują
  nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wycofania zgody.

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię
  danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania
danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy
zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza
przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być
wycofana w każdym czasie.

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy
przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym
podmiotom, w tym: podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług
technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze; innym administratorom, np.
kurierom.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.